مرور برچسب

Xenon-arc lamps

ISO 16474-2:2013

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: Ebook-23417 عنوان: Paints and varnishes -- Methods of exposure to laboratory light sources -- Part 2: Xenon-arc lamps (بیشتر…)

ISO 4892-2:2013

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 4892-2:2013 عنوان: Plastics -- Methods of exposure to laboratory light sources -- Part 2: Xenon-arc lamps (بیشتر…)