مرور برچسب

UPnP Device Architecture

ISO/IEC 29341-26-13:2017

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO/IEC 29341-26-13:2017  عنوان: Information technology - UPnP Device Architecture - Part 26-13: Telephony device control protocol - Level 2 - Phone management service (بیشتر…)