مرور برچسب

Reinforcing Steel Design

ACI 315R-18

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ACI 315R-18 عنوان: Guide to Presenting Reinforcing Steel Design Details (بیشتر…)