مرور برچسب

Quality management systems

ISO/TS 9002:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO/TS 9002:2016 عنوان: Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2015 (بیشتر…)