مرور برچسب

نور و ماده

نور و ماده

عکس روز: نور و ماده این عکس آزمایش پژوهشگران در "انستیتوی علوم و تکنولوژی اوکیناوا" (OIST) در ژاپن را نشان می‌دهد که در حال بررسی واکنش متقابل نور و ماده برای شناخت بهتر…