مرور برچسب

نمایشگاه کار

چهارمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتي شريف

پایگاه جامع علوم اطلاعات:  نمایشگاه کار دانشگاه صنعتي شريف نمایشگاه کار، رویدادی است که تعداد زیادی از جویندگان کار و شرکت ها بمنظور تبادل اطلاعات در رابطه با مشاغل مورد نیاز و معرفی شرکت هایشان در آن، بصورت فصلی و یا سالیانه برگزار می گردد…