مرور برچسب

موفقیت

کتاب اثر مرکب

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس اثر مرکب، ابزاری است که اگر آن را با ثابت قدمی و عمل مثبت ترکیب کنید، منجر به ایجاد تفاوت های بلندمدت در زندگی تان خواهد شد. اثر مرکب شامل عصاره ای است که جویندگان موفقیت نیاز دارند بدانند و به آن ها…