مرور برچسب

منابع انسانی

کنفرانس مدیریت منابع انسانی

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: کنفرانس مدیریت منابع انسانی بزرگترین گردهمایی مدیران منابع انسانی کشور زمان: ۴ و ۵ آبان ماه ۱۳۹۵مکان: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دبیر علمی: دکتر آرین قلی پور ارائه گواهینامه معتبر از دانشکده مدیریت دانشگاه…