مرور برچسب

معادله دیفیوزیون

Integral Solution of Diffusion Equation: Part 1—General Solution

Code=R-5 عنوان : حل انتگرالی معادله دیفیوزیون : بخش اول- حل کلی در اینجا یک روش تعمیم داده شده به شکل خطی از معادله دیفیوزیون در مناطق مرزدانه ای منظم ارائه شده است. این مناطق خود شامل مناطق دیگری هستند که خواص حرارتی متغیری دارند. این تابع…