مرور برچسب

مشخصات مواد

سایتی مناسب برای بررسی و مقایسه خواص مواد

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس برنده بهترین محصول الکترونیکی سال 2017 در PROSE Awards به کمپانی علمیMcGraw-Hill  تعلق گرفت. این جایزه توسط انجمن انتشارات آمریکایی (AAP) و انتشارات علمی انتشارات (PSP) ارائه شده است، که از سال 1976، هر…