مرور برچسب

مدل سازی

Application of Dimensional Analysis in Systems Modeling and Control Design

Code=Ebook-11 عنوان: کاربرد تجزیه و تحلیل ابعادی در مدل سازی سیستم ها و طراحی کنترل کاربرد آنالیز ابعادی در مدلسازی سیستم ها و طراحی کنترل، به عنوان یک ابزار مهندسی، به حل مشکلاتی از جمله تشخیص و کاهش مدلها کمک می کند . این کتاب شامل اساس…