مرور برچسب

فلسفه

دنیای سوفی

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس:   ...برای فیلسوف شدن همین بس که مستعد باشیم تا وجودمان را دچار حیرت کند... بهترین روش ورود به فلسفه آن است که خود را به مسئله ای فلسفه ای مشغول کنیم. جهان چگونه آفریده شده است؟ آنچه روی می دهد جبری است…