مرور برچسب

فاز آمورف و کریستالی

Phase Change Materials

 Code=R-1 عنوان : مواد با قابلیت تغییر فاز تغییر فاز مواد (PCMs) حداقل می تواند به دو فاز آمورف و کریستالی تقسیم شود و مواد می توانند میان این دو فاز تغییر کنند. این فازهای متفاوت دارای خواص فیزیکی متمایزی از جمله هدایت حرارتی، بازتاب نور،…