مرور برچسب

ریخته گری پیوسته

Surface cracking mechanism of continuously cast lovv carbon lovv alloy steel slabs

Code=R-8 عنوان : مروری بر مکانیزم ترک سطحی ریخته گری پیوسته از شمش های فولادی کم کربن این مقاله مروری بر درک مکانیزم ترک خوردن سطحی شمشهای فولادی کم کربن که تحت شرایط ریخته گری پیوسته و فرآیند نورد مستقیم تولید می شوند، است. رخ دادن ترک گرم…