مرور برچسب

روانشناسی کودک

Handbook of Child Psychology Volume 4: Child Psychology in Practice

Code= Ebook-M-2 عنوان : هندبوک روانشناسی کودک جلد 4 :روانشناسی کودک در عمل این جلد روانشناسی کودک در عمل بالینی و آموزشی را پوشش می دهد. موضوعات جدید نیز شامل ارزیابی آموزشی و ارزیابی، آموزش و پرورش شخصیت، ناتوانی در یادگیری، عقب ماندگی…