مرور برچسب

دستاوردهای فضایی

بررسی دستاوردهای فضایی در دومین نشریه فناوری معاونت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی معاونت علمی و فناوری دومین شماره ماهنامه فناوری و نوآوری با رویکردی خبری، پژوهشی، آموزشی و ترویجی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی پرویز کرمی منتشر شد. در این شماره پرونده "ایران در مسیر فضا" و…