مرور برچسب

حفظ تعادل روتور

ISO 21940-12:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 21940-12:2016 عنوان: Mechanical vibration -- Rotor balancing -- Part 12: Procedures and tolerances for rotors with flexible behaviour (بیشتر…)