مرور برچسب

جوشکاری ترمومکانیکال

Methodology to improve applicability of welding simulation

Code=W-1 عنوان :  متدولوژی جهت بهبود کاربرد شیبه سازی جوشکاری هدف این مقاله نشان دادن یک تکنیک شبیه سازی جدید برای جوشکاری ترمومکانیکال است.در این ایده از سیستمهای شبکه عصبی  استفاده شد و مدلهای فرآیند به مدل های تجربی تجزیه شدند. این…