مرور برچسب

تبلیغات

چرا تبلیغات محیطی؟

چرا تبلیغات محیطی؟ کتاب چرا تبلیغات محیطی؟ برگرفته از کتاب‌های آموزشی انجمن تبلیغات محیطی آمریکا در مورد عملکرد یک نام تجاری‌، رفتار مشتریان‌، تشریح رسانه‌ی…

تبلیغات و فرهنگ

تبلیغات و فرهنگ کتاب شامل دو بخش است. بخش نخست با عنوان تبلیغات به طور عمده به تعریف‌ها و راهبردها پرداخته و به معرفی انواع رسانه‌ها و تناسب آن‌ها با موضوع…

تکنیک‌ها و تاکتیک تبلیغات

تکنیک‌ها و تاکتیک تبلیغات تکنیک‌ها و تاکتیک تبلیغات چیست؟ می‌توان شیوه‌ها و فوت و فن های ارائه‌ی تبلیغ را (تکنیک‌های) تبلیغات و راه هایی که بتوان تبلیغ را پیش برد و ادامه حیات آن را تضمین کرد تا اثر بخشی خود را همچنان حفظ کند…

تاکتیک‌ها و تکنیک‌های تبلیغات

تاکتیک‌ها و تکنیک‌های تبلیغات به گفته ناشر کتاب، می‌توان شیوه‌ها و فوت و فن های ارائه ی تبلیغ را (تکنیک‌های) تبلیغات و راه‌هایی که بتوان تبلیغ را پیش برد و ادامه حیات آن را تضمین کرد تا اثر بخشی خود را همچنان حفظ کند (تاکتیک های)…

برنامه‌ریزی رسانه‌های تبلیغاتی

برنامه‌ریزی رسانه‌های تبلیغاتی به گفته ناشر کتاب، کتاب برنامه‌ریزی رسانه‌های تبلیغاتی یکی از کتب مرجع سازمان جهانی تبلیغاتی (IAA) در این حوزه است. در این کتاب با مباحثی مانند: - چرا رسانه حائز اهمیت است؟ - یادگیری زبان…