مرور برچسب

باند هدایت

Small-polaron versus band conduction in some transition-metal oxides

Code=R-4 عنوان : قطبی شدن کوچک در مقابل باند هدایت در برخی از اکسیدهای فلزی عناصر واسطه   در این مقاله سعی شده است به بررسی طبیعت انتقال بار آزاد از باندها به مرکز در دو نوع P و n پرداخته شود. اکسیدهای مورد بررسی NiO-CoO و MgO از نوع P و  …