مرور برچسب

بازرسی های غیر مخرب

مروری بر معایب و مزایای آزمون جریان گردابی در بازرسی های غیر مخرب

کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس: مروری بر معایب و مزایای آزمون جریان گردابی در بازرسی های غیر مخرب یکی از روشهای آزمونهای غیرمخرب برای بازررسی که از اصول الکترو مغناطیس پیروی می کند، آزمون جریانهای گردابی (Eddy current) می باشد که…