مرور برچسب

الیاف طبیعی پشم و کنف

پلی از مواد طبیعی در هلند

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: محققان و دانشجویان هلندی پلی از الیاف طبیعی پشم و کنف ساخته اند. دانشجویان هلندی در تلاشی برای نشان دادن امکان استفاده از مواد طبیعی در ساختمان سازی، پلی ۱۴۴ متری از کنف و الیاف کتان همراه با…