مرور برچسب

اقیانوس آرام

The South Atlantic in the Late Quaternary

 Code=Ebook-15 پایگاه جامع علوم اطلاعات: اقیانوس آتلانتیک جنوبی نقش مهمی در ارتباط میان اقیانوس منجمد جنوبی و اقیانوس منجمد شمالی بازی می کند که باعث جابه جایی و چرخش گرما می شود. این کتاب که شامل 30 موضوع در 7 فصل می باشد، شامل گرد…