مرور برچسب

آموزش و پرورش

دانشگاه فرهنگیان کانون تحول بنیادین آموزش و پرورش

دانشگاه فرهنگیان کانون تحول بنیادین آموزش و پرورش بر همین اساس در برنامه خود بر بهبود مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش تأکید کرده و براین باور است که توسعه کشور از طریق ارتقای سطح کرامت و کارایی و مهارت حرفه‌ای و افزایش انگیزه…