مرور برچسب

آلیاژهای فلزی

Complex Metallic Alloys: Fundamentals and Applications

Code=Ebook-4 عنوان : آلیاژهای فلزی پیچیده: اصول و کاربردها  این کتاب اولین کتاب در زمینه آلیاژهای فلزی پیچیده است. فصل های این کتاب به نحوی جمع آوری شده است که اشخاص با کمترین معلومات هم می توانند روی موضوع درک عمیقی پیدا کنند. این…