مرور برچسب

آلیاژهای آهنی

ASME BPVC-IIA-2017

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ASME BPVC-IIA-2017  عنوان: 2017 ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section II: Materials - Part A: Ferrous Material Specifications (بیشتر…)