مرور برچسب

موجبرهای فلزی

IEC 60153-2:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 60153-2:2016  عنوان: Hollow metallic waveguides - Part 2: Relevant specifications for ordinary rectangular waveguides (more…)