بایگانی‌ها منابع علوم انسانی

منابع علوم انسانی

تئوری های استراتژیک

پایگاه جامع علوم اطلاعات: جزوه آموزشی: تئوری های استراتژیک، این جزوه آموزشی، ماتریس سهم رشد، استراتژی های توسعه،…

شبکه های بی سیم

پایگاه جامع علوم اطلاعات: جزوه آموزشی: شبکه های بی سیم، در این جزوه آموزشی شبکه های بی سیم، ارتباطات، شبکه ها  و…

شبکه های با سیم

پایگاه جامع علوم اطلاعات: جزوه آموزشی: شبکه های با سیم، در این جزوه آموزشی شبکه های با سیم، شبکه های محلی، آدرس دهی…

ارتباطات ماهواره ای

پایگاه جامع علوم اطلاعات: جزوه آموزشی: ارتباطات ماهواره ای، در این جزوه آموزشی شبکه ماهواره ای، انواع ارتباطات…